Olovligt byggande eller ovårdad byggnad/tomt - anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla olovligt byggande samt om en byggnad eller tomt är ovårdad.

För att nämnden ska kunna hantera en anmälan om olovligt byggande eller en ovårdad tomt/byggnad bör anmälan vara tydlig, fullständig och innehålla en utförlig beskrivning av det som anmäls som olovlig/ovårdad. Markera på kartan i e-tjänsten var tomten finns samt bifoga foto på det olovliga/ovårdade. Om anmälan innehåller flera åtgärder inom samma tomt ska du tydligt markera var de finns på kartan/tomten samt på foton.
 
En ofullständig anmälan tar längre tid att hantera särskilt om nämnden behöver fler kompletterande uppgifter för att påbörja utredningen. Anmäler du anonymt och vi saknar dina kontaktuppgifter för att begära eventuell komplettering kan ärendet komma att avlutas utan vidare åtgärd. 

Hur går det till?

När anmälan är komplett gör nämnden först en utredning om vilka lov/tillstånd som finns för den anmälda åtgärden samt görs en bedömning om den anmälda åtgärden kan hanteras inom ramen för PBL. Fastighetsägaren ges möjlighet att bemöta din anmälan och inkomma med förklaring. Nämnden kan besluta om lovföreläggande, rättelseföreläggande , åtgärdsföreläggande som om byggsanktionsavgift om någon rättelse inom viss tid inte sker.
 
Du som anmälare blir en del av nämndens kommunikation med den anmälda fastighetsägaren och får återkoppling när beslut tas i ärendet, förutsatt att du inte är anonym. Är du anonym anmälare får du ingen återkoppling i ärendet. 

 
Olägenhet på grund av växtlighet (trädgrenar och -rötter)

Olägenhet i form av trädgrenar och –rötter som tränger in på fastigheten hanteras av jordabalken. Områdets ägare ska i första hand beredas tillfälle att ta bort grenarna/rötterna innan man själv vidtar någon åtgärd. 

 

Olägenhet på grund av buller eller lukt

För olägenheter i form av t.ex. buller, lukt m.m. hänvisar vi till miljöenhetens e-tjänst med störningsdagbok.
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa