Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom kommunen har Kävlingeåns och Saxåns huvudfåror normalt 100 meters strandskydd, men det finns sträckor där strandskyddsområdet har minskat eller upphört (t ex inom vissa detaljplanelagda områden) eller utökat i enlighet med Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet enligt 7 kap 15 § miljöbalken att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i ovanstående punkter
  • vidta andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Den som vill utföra någon av de åtgärder som är förbjudna enligt strandskyddsbestämmelserna (7 kap 15 § i miljöbalken) har möjlighet att ansöka om dispens hos kommunen. En förutsättning för att bevilja en dispens är att det finns särskilda skäl.

Samrådsskyldighet enligt 12 kap 6 § miljöbalken råder vad gäller utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområde utanför tomtplats.

I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens. Inom bla naturreservat, Natura 2000-område, biotopskyddsområde, vattenskyddsområde är det Länsstyrelsen i Skåne län som är prövningsmyndighet.

Avgift för anmälan
Avgift tas ut, enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa, för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa