Sotning av egen anläggning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser.

Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet och inte brandskyddskontrollen.

För att få ansökan godkänd ska ägaren styrka, med intyg, sin eller annan anlitad persons kompetens avseende kunskaper om rengöring och om brandskydd. Sotningsutbildningar arrangeras bland annat av de regionala brandskyddsföreningarna.  Dessa utbildningar baseras på en utbildningsplan som Brandskyddsföreningen, tillsammans med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksföbund (SSR) har tagit fram. Utbildningen innehåller bland annat följande:

  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap
  • Sotningskunskap
  • Brandrisk
  • Säkerhet på tak
  • Redovisning

Sotningsavtal med annan entreprenör

Den fastighetsägare som ansöker om att få någon annan behörig sotare än den av kommunen utsedda sotarmästaren, ska vara medveten om att det juridiska ansvaret för sotningen då helt övergår till fastighetsägaren. Annan entreprenör som anlitas för sotningen har inget juridiskt ansvar gentemot fastighetsägaren.

Även om man fått beviljat egen sotning måste man fortsatt göra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen ska utföras av den brandskyddskontrollant som Kävlinge kommun har avtal med. Nuvarande avtal hålls av Skorstensteamet

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg om genomförd utbildning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa