Uppskjuten skolplikt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Av 7 kap 10 § skollagen (2010:800) framgår att skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska barnet istället erbjudas att gå i förskola (8 kapitlet 3 § skollagen).

Enligt förarbetena till den aktuella bestämmelsen kan exempel på särskilda skäl vara att ett barn fötts mycket sent på året och under förskoletiden orienterat sig mot och identifierat sig med barn födda ett år senare, att barnet tillbringat kort tid i Sverige, eller har sitt hem långt från skolorten och därför inte kan bo hemma under veckorna. (Prop. 1997/98:6 s. 49)

Överklaga beslut

Beslut om uppskjuten skolplikt kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering av båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa