Modersmålsundervisning i grundskolan, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla elever i grundskolan har rätt till modersmålundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och att språket används dagligen i hemmet. Undervisningen ska ge en god grund för elevens tvåspråkighet och på så sätt stärka elevens självkänsla samt ge eleven mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.
 
Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda modersmålsundervisning om det finns minst fem elever i kommunen som har behov av modersmålsundervisning/stöd i det aktuella språket och lämplig lärare finns. Minoritetsspråken samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, yiddisch och finska har en särställning vilket innebär att undervisning på något av dessa språk ges även om det är färre än 5 elever och om det finns lärare att tillgå.
 
När ansökan är gjord kommer eleven att läsa modersmål till och med årskurs 9. Om undervisningen ska avbrytas används blanketten Önskemål om att avbryta modersmålsundervisningen.
 
Observera att ansökan ska skickas in senast 2 maj för det kommande läsåret.  

Flerpartssignering 

Tjänsten kräver flerpartssignering. Detta innebär att vid en ansökan måste bägge vårdnadshavarna (under förutsättning att sökande vårdnadshavare inte har ensam vårdnad om barnet) logga in med hjälp av e-legitimation och signera ansökan.

Själva ansökan görs dock av den ena vårdnadshavaren som fyller i och skickar in ansökan. Den andra vårdnadshavaren får då en bekräftelse på ansökan via e-post eller sms (beroende på vilka kontaktuppgifter man angett i ansökan). I bekräftelsemeddelandet finns en länk och när man klickar på denna kommer man till själva ärendet (ansökan) där man då uppmanas att logga in med e-legitimation och signera ansökan. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa