Begäran om journalhandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära handlingar från följande verksamheter:

 • Hemsjukvården (Hälso- och sjukvårdsåtgärder inom kommunen)
 • Hemvården (Socialtjänstlagen t.ex. hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende)
 • Individ- och familjeomsorg (Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall)
 • Kommunarkivet (handlingar äldre än 5 år som avser adoption, faderskap, avtal om vårdnad boende och umgänge, uppdragstagare och placering i samhällsvård)
 • LSS och socialpsykiatri (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen)

Att tänka på när du begär ut handlingar:

 • Du behöver ha ditt bank-id tillgängligt.
 • Om inte journalen begärs av den enskilde själv eller vårdnadshavare kommer samtycke att inhämtas.
 • Om du inte haft kontakt med kommunen på över fem år (SoL, LSS, LVM) respektive 10 år (HSL) har akten och handlingarna gallrats och kan därför inte lämnas ut. 
 • Om journal avser faderskap, uppdragstagare, placering i samhällsvård eller adoption finns handlingarna kvar i kommunarkivet.
 • Det underlättar mycket för den som hanterar begäran om du är så specifik så möjligt, använd gärna fritextfältet att ge en närmare beskrivning.
 • Du som är myndighetsperson och vill begära handlingar i tjänsteärende ombeds inkomma med skriftlig begäran och inte skicka ärenden via e-tjänsten.

Vad händer efter att du skickat in din begäran?

 • En handläggare  tar mot ditt ärende och börjar söka efter begärd information. Skulle handläggaren ha frågor kommer denne att kontakta dig, det är därför viktigt att du fyller i korrekt kontaktinformation.
 • Uppgifterna som handläggaren får fram ses över och menprövas enligt 26 kap 1§ Offentlighet och sekretesslag (2009:400).
 • Det kan fattas ett beslut att handlingarna ej får lämnas ut enligt 26 kap 1§ Offentlighet och sekretesslag (2009:400). Skulle detta ske får du ett sådant beslut med besvärshänvisning där det också finns information om hur du kan överklaga beslutet.
 • Handlingarna skickas till dig eller lämnas ut efter överenskommelse, detta anger du i din begäran.

Avgift för kopiering
All utlämning av handlingar omfattas av kommunens utskrifts- och kopieringsavgift. Överstiger din journal 9 sidor kommer en avgift att tas ut.  Här hittar du information om kopieringsavgiften. Hämtar du ut dina handlingar i Kontakt Kävlinge kan du betala med Swish, annars skickas faktura.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa