Begäran om journalhandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära handlingar från följande verksamheter:

 • Hemsjukvården (Hälso- och sjukvårdsåtgärder inom kommunen)
 • Hemvården (Socialtjänstlagen t.ex. hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende)
 • Individ- och familjeomsorg (Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall)
 • Kommunarkivet (handlingar äldre än 5 år som avser adoption, faderskap, avtal om vårdnad boende och umgänge, uppdragstagare och placering i samhällsvård)
 • LSS och socialpsykiatri (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen)

Att tänka på när du begär ut handlingar:

 • Du behöver ha ditt bank-id tillgängligt.
 • Om inte journalen begärs av den enskilde själv eller vårdnadshavare kommer samtycke att inhämtas.
 • Om du inte haft kontakt med kommunen på över fem år (SoL, LSS, LVM) respektive 10 år (HSL) har akten och handlingarna gallrats och kan därför inte lämnas ut. 
 • Om journal avser faderskap, uppdragstagare, placering i samhällsvård eller adoption finns handlingarna kvar i kommunarkivet.
 • Det underlättar mycket för den som hanterar begäran om du är så specifik så möjligt, använd gärna fritextfältet att ge en närmare beskrivning.

Vad händer efter att du skickat in din begäran?

 • En handläggare  tar mot ditt ärende och börjar söka efter begärd information. Skulle handläggaren ha frågor kommer denne att kontakta dig, det är därför viktigt att du fyller i korrekt kontaktinformation.
 • Uppgifterna som handläggaren får fram ses över och menprövas enligt 26 kap 1§ Offentlighet och sekretesslag (2009:400).
 • Det kan fattas ett beslut att handlingarna ej får lämnas ut enligt 26 kap 1§ Offentlighet och sekretesslag (2009:400). Skulle detta ske får du ett sådant beslut med besvärshänvisning där det också finns information om hur du kan överklaga beslutet.
 • Handlingarna skickas till dig eller lämnas ut efter överenskommelse, detta anger du i din begäran.

Avgift för kopiering
All utlämning av handlingar omfattas av kommunens utskrifts- och kopieringsavgift. Överstiger din journal 9 sidor kommer en avgift att tas ut.  Här hittar du information om kopieringsavgiften. Hämtar du ut dina handlingar i Kontakt Kävlinge kan du betala med Swish, annars skickas faktura.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa