Förhandsbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om förhandsbesked

Vid en ansökan om förhandsbesked prövar Bygg- och miljönämnden platsens och omgivningens förutsättningar för en framtida byggnation. Om platsen och omgivningen bedöms lämplig för den föreslagna byggnationen beviljar byggnadsnämnden förhandsbesked och sökande kan då gå vidare med att söka bygglov för byggnationen. Det är först efter att bygglov beviljats som man kan påbörja själva byggandet.
 
Nämnden kan i beslutet om förhandsbesked bestämma villkor som sedan måste följas för att bygglov ska kunna beviljas. Ett beviljat förhandsbesked är bindande för nämnden förutsatt att bygglov söks inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit lag kraft. Söks inte bygglov inom två år från att förhandsbeskedet vunnit laga kraft upphör förhandsbeskedet att gälla.
 
Observera att man inte får påbörja någon form av byggnation på platsen innan bygglov har beviljats för den sökta åtgärden.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan (skala 1:100)
  • Fasadritning (skala 1:100)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa