Enskilt avlopp - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om enskilt avlopp

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunens Bygg- och miljönämnd. Det är fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för avloppsanläggningen och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet.

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige tar nämnden ut en avgift för handläggning av ansökan enligt 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta avloppsanläggning med anslutet WC. Avgiften framgår av nämndens taxa. För anmälan av avloppsanläggning utan WC, samt anmälan om ändring av befintlig anläggning tas en avgift ut vilket även den framgår av nämndens taxa.

 

En situationskarta behöver bifogas ansökan. Den ska visa:

 • Vägar
 • Tomtgränser
 • Byggnader
 • Diken och ytvatten
 • Befintliga och planerade vattentäkter inom 200 m från planerad avloppsanläggning
 • Avloppsanläggningens läge och utformning:
  • Slamavskiljare, typ och storlek
  • Fördelningsbrunn
  • Infiltrationsledningar
  • Markbädd
  • Ledningar
  • Inspektionsbrunnar
  • Pumpgropar
  • Luftningsrör 
 • Placering av provgropar: Där infiltrationsanläggningen ska placeras ska två provgropar göras, se bilaga för hur provtagningen ska göras
 • Korrekta lutningsförhållanden, eventuellt med profilritningar
 • Grundvattnets strömningsriktning. Följer i stort terrängens lutning. Kan fås fram genom avvägning av olika grundvattenytor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa