Planbesked - ansök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begäran om planbesked

Syftet med planbesked är att den som har intresse av att påbörja en detaljplaneprocess ska få ett snabbt och tydligt besked om kommunen vill inleda ett planläggningsarbete eller inte.

 Förutsatt att ansökan är komplett ska kommunen inom fyra månader lämna ett besked på ansökan, såvida inte kommunen och den sökande kommit överens om annat. Om du får ett positivt besked kommer det anges en ungefärlig tidpunkt på när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande ska ske.

Oftast är det fastighetsägaren som är sökande och om någon annan står som sökande skall fullmakt eller avtal med fastighetsägaren bifogas.

Observera att kostnad utgår även för negativt planbesked. Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Kostnader

Enkel åtgärd, 200 mPBB* eller tidsersättning.

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

  • Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd, 300 mPBB* eller tidersättning

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd, 400 mPBB* eller tidersättning

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  • Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan

* mPBB = 1/1000 x prisbasbeloppet (som för år 2020 är 47 300 kr).

Exempel på kostnad för en medelstor åtgärd: 1/1000 x 47 300  x 300 = 14 190 kr

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifoga karta över området

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa