Planbesked - ansök

LÄS MER

Begäran om planbesked

Syftet med planbesked är att den som har intresse av att påbörja en detaljplaneprocess ska få ett snabbt och tydligt besked om kommunen vill inleda ett planläggningsarbete eller inte.

 Förutsatt att ansökan är komplett ska kommunen inom fyra månader lämna ett besked på ansökan, såvida inte kommunen och den sökande kommit överens om annat. Om du får ett positivt besked kommer det anges en ungefärlig tidpunkt på när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande ska ske.

Oftast är det fastighetsägaren som är sökande och om någon annan står som sökande skall fullmakt eller avtal med fastighetsägaren bifogas.

Observera att kostnad utgår även för negativt planbesked. Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Kostnader

Handläggningskostnaden per timme är 1 277 kronor år 2024.

Planbesked kategori 1

Åtgärder som innebär mindre ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet. Timdebitering, dock minst 10 timmars arbetsåtgång.

Planbesked kategori 2

Komplexa åtgärder eller åtgärder som kräver miljöbedömning. Timdebitering, dock minst 20 timmars arbetsåtgång.

Planbesked kategori 3

Åtgärder som inte omfattas av kategori 1 eller 2. Timdebitering, dock minst 15 timmars arbetsåtgång.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifoga karta över området

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa