Bassängbad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni anmäla om ni vill driva ett bassängbad

Enligt 38 § punkt 2 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) ska den som avser att driva eller arrangera bassängbad som är upplåtet åt allmänheten eller som annars används av många människor göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att en komplett anmälan har skickats in om inte nämnden bestämmer något annat. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma de anordningar, lokaler och anläggningar som avses i anmälan. Om verksamheten startar innan en anmälan har gjorts kan nämnden besluta om miljösanktionsavgift, enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Detaljerade krav för verksamheten regleras bl.a. i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Närmare upplysningar om vad kontrollen för bassängbad bör innehålla finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12).

Avgifter
Observera att en avgift, fastställd av Kommunfullmäktige, tas ut för handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Fler tillstånd kan behövas
Tänk på att du kan behöva andra tillstånd utöver denna anmälan. Sökande ansvarar själv för att inhämta andra tillstånd som krävs exempelvis bygglov eller registrering av livsmedelshantering.

Följande ska bifogas i ansökan

 • Planritning över lokalerna
  I skala 1:50 eller 1:100. Skriv också ut de olika lokalernas användningsområden.
 • Verksamhetsbeskrivning
  Beskriv användningen av kemiska produkter och avfallshanteringen. 
 • Uppgifter om lokalens ventilation
  Beskriv hur stort luftflödet är, hur många personer ventilationen är dimensionerad för, placering av friskluftsdon samt protokoll från senast utförda ventilationskontroll (OVK). 
 • Fördjupad beskrivning
  Ha med antal och typ av bassäng, bassängvolym, badtemperaturer, antal och placering av dysor/inlopp i bassängbaden, antal badande vid maxbelastning samt omklädnings, dusch och städutrymmen samt toaletter.
 • Ritning samt beskrivning av rengöringsfunktion
  Beskriv t.ex. filtertyp, cirkulationsflöde (dvs. flöde genom filter i kubikmeter/timme), cirkulationstid (hur många gånger per dygn som allt vatten passerat filtret), spädvattenmängd (liter/badande), maxkapacitet/dimensionering, typ av desinfektionsmetod, pH-justerade medel och övrig teknik såsom flockningsmedel eller UV-ljus. 
 • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten
  Innefattar ansvarsfördelning, rutiner för hygien och smittskydd, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner. 
 • Fördjupad riskbedömning
  Identifiera och bedöm vilka risker det finns i verksamheten för t.ex. klornivåer, hälsofarliga mikroorganismer, driftfel i reningsanläggningen, legionella och dokumentation om rutiner för driftkontroll och provtagning (kontroll av vattenkvalitet, reningsanläggning och åtgärder vid avvikelse). 
   

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa