Lokal för undervisning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra din anmälan avseende lokal för undervisning

Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Övertagande av en etablerad verksamhet  samt utökning av befintlig verksamhet ska också anmälas. Enligt 46 § FMH ska anmälan vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte nämnden bestämmer något annat. Syftet med anmälan är att nämnden ska få möjlighet att i förväg bedöma den anmälda verksamheten och dess lokaler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till nämnden, kommer det att beslutas om miljösanktionsavgift.

Enligt 46 § FMH ska anmälan vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan.

Avgift för anmälan
Enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa tas avgift ut för handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Fler tillstånd kan behövas
Tänk på att du kan behöva andra tillstånd utöver denna anmälan. Sökande ansvarar själv för att inhämta andra tillstånd som krävs exempelvis bygglov eller registrering av livsmedelshantering.

Följande ska bifogas i ansökan

 • Planritning över lokalerna i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100. Märk ut: 
  • Rummens användning
  • Vistelseyta per barn/elev inomhus (exklusive toaletter, skötutrymmen, förråd, kök, personalutrymmen och andra ytor som barn/elever inte har tillgång till)
  • Typ av ventilation samt var ventilationens friskluftsintag är placerat
  • Redovisning av ventilationsflöde i varje rum, samt hur många personer som ventilationen i respektive utrymme är dimensionerad för
  • Placering av toalettutrymmen och skötbord
  • Placering av städutrymme, tvättmaskin och torkskåp
 • Ritning/situationsplan över verksamhetens utemiljö
  Bör innehålla uträkning av utomhusytans storlek samt vilken kvadratmeteryta som varje barn/elev har tillgång till (ej inräknat parkeringsplatser, soprum, förråd och andra ytor som barn/elever inte har tillgång till). 
 • Om ytorna inomhus är mindre än de som rekommenderas bör du som verksamhetsutövare redovisa hur tillräcklig rörelseyta, smittskydd, ljudnivåer, luftkvalitet samt ökat slitage kommer att hanteras för att garantera en god inomhusmiljö för de som ska vistas där. 
 • Omgivningsplan
  Plan där det framgår var industrier eller andra verksamheter är placerade som eventuellt kan påverka barnens/elevernas hälsa eller verksamhetens miljö på ett negativt sätt. 
 • Redovisning av radonförekomst
 • Lösningar för angöring samt transporter till verksamheten
 • Beräkna bullertrafiknivåer samt luftkvalitet på utemiljön där barn/elever vistas samt eventuella behov av bullerreducerande åtgärder. 
 • Redovisning av barnens/elevernas tillgång till skugga i utemiljön
 • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten
  Innefattar bland annat ansvarsfördelning, rutiner för hygien och smittskydd, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner.  

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa