Solarium - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra din anmälan avseende solarium

Enligt 10 § i strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) ska den som avser bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas, anmäla detta till bygg- och miljönämnden.

Verksamhetsutövaren ansvarar bland annat för följande:

 • Solarium, lysrör och märkning
  Utrustningen ska vara märkt med ”UV-typ ” som anger att solariet uppfyller svensk och europeisk standard för solarier. Solarier ska ha en skylt som anger typ av originalrör (fabrikat och referensbeteckning). De rör som används ska uppfylla ett av följande krav; vara originalrör, vara ersättningsrör som finns med på SSM:s lista över ersättningslysrör, vara rör som är märkt med en ek-vivalenskod som ligger inom det intervall solariet är märkt med eller vara rör som har en ekvivalentskod som ligger inom det intervall som finns på SSM:s hemsida. Märkningen på solariet ska vara väl synlig för att underlätta tillsynen.
 • Generella och individuella råd
  Vid varje solarium, plats där betalning eller bokning av skolning sker och plats där ett för kunden individuellt anpassat solningsschema upprättas ska SSM:s generella strålskyddsråd ”Råd för att skydda din hälsa” finnas uppsatta i A3-format. Affischen kan laddas ned på SSM:s hemsida eller beställas som en affisch från SSM. Exponeringsschemat med tillhörande anvisningar ska anslås väl synligt för den som ska använda solariet.
 • Skyddsglasögon
  Skyddsglasögon som uppfyller karven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010 ska finnas tillgängliga utan att kunden ska behöva fråga särskilt efter dem. Om salongen är obemannad ska det tydligt framgå var rena skyddsglas-ögon finns och var använda ska läggas.  
 • Två tidur
  I obemannade solarier ska finnas dubbla tidur. Ett som kan ställas in av kunden på lämplig soltid och ett extra tidur som bryter strömmen efter högst 15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter.
 • Avskärmning
  Solarium ska placeras eller skärmas av så personal eller andra kunder inte kan bli bestrålade oavsiktligt.
 • Solprodukter
  Det är inte tillåtet att tillhandahålla eller förmedla kosmetiska eller hygienska produkter som är avsedda att appliceras på huden förre solariebestrålningen och som kan förstärka den ultravioletta strålningens verkningar.

Om din solarielokal är obemannad bör det finnas telefonnummer för felanmälan och kontakt anslaget väl synligt för kunderna.

Avgift för anmälan
Avgift tas ut, enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa, för handläggning av anmälan enligt 16 § Strålskyddsförordningen (1988:293).

Fler tillstånd kan behövas
Tänk på att du kan behöva andra tillstånd utöver denna anmälan. Sökanden ansvarar själv för att inhämta andra tillstånd som krävs exempelvis bygglov eller registrering av livsmedelshantering.

Bifoga handlingar

 • Planritning över lokalen i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100. Skriv också ut de olika lokalernas användningsområde. 
 • Verksamhetsbeskrivning inklusive användning av kemiska produkter och beskrivning av avfallshanteringen. 
 • Uppgifter om lokalernas ventilation
  Uppge hur stort luftflödet är, hur många personer ventilationen är dimensionerad för och placering av friskluftsdon. Protokoll från senast utförda OVK ska bifogas. 
 • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten
  Innefattar ansvarsfördelning, rutiner för hygien och smittskydd, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner. 
 • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010. 
   

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa