Hålla vissa djur inom detaljplanerat område - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök här om du vill hålla lantbruksdjur, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller giftormar inom detaljplanerat område

För att få hålla vissa djurslag inom detaljplanelagda områden i Kävlinge kommun krävs det tillstånd av bygg- och miljönämnden. Sådant tillstånd för förenas med särskilda villkor för att förehindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa eller miljö vid djurhållningen. Enligt beslut i kommunfullmäktige tas en avgift enligt bygg- och miljönämndens taxa ut för behandling av ansökan. Taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats. Tillstånd skall sökas innan djuren anskaffas. Behandling av ansökan tar cirka tre veckor.

Gällande föreskrifter

I de lokala föreskrifterna i Kävlinge kommun, beslutade med stöd av 39 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), anges i 1 § följande:

Inom område med detaljplan gäller förbud att utan särskilt tillstånd av bygg- och miljönämnden hålla ​

  1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  3. Giftorm

Sådant tillstånd för förenas med särskilda villkor för att förehindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa eller miljö vid djurhållningen. Observera att tillstånd inte krävs för att hålla upp till fem höns, dock ej tupp.

Bifogade handlingar

Till ansökan ska grannars skriftliga medgivande bifogas samt en karta över tomten där följande ska ritas in:

  •  Plats för djurhållning
  • Utrymme för djurstallar eller liknande
  • Foderutrymmen
  • Gödselhantering
  • Var utfodring sker
  • Avstånd till grannar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa