Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet, 24 kap 23§ skollagen. Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt måste du ansöka om det hos kommunen.

Det krävs alltid synnerliga skäl för att få fullgöra skolplikten på annat sätt. Det finns alltså ingen rättighet för en elev att få det beviljat och bedömningen av de synnerliga skälen är strikta.

Synnerliga skäl kan vara att eleven behöver få undervisning på en annan skola på grund av att en vårdnadshavare ska arbeta utomlands under period. Det krävs dock att det finns mycket starka skäl till resan i det enskilda fallet.

För att ansökan ska beviljas krävs att eleven är fortsatt folkbokförd i kommunen under studietiden och att:

  • den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står eleven till buds i kommunen.
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • det finns synnerliga skäl.

Alla tre kriterierna måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna beviljas.

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre månader innan datumet som ansökan avser. 

Information angående beslut

Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan krävs en grundlig utredning. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid. Det kan ta upp till några månader att få beslut. Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av kommunen och får bara avse ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla ett beslut.

Om ansökan beviljas upphör Kävlinge kommuns ansvar för att finansiera utbildningen varvid elevens skolpeng inte är möjlig att flytta med.

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas till Förvaltningsrätten. Ett överklagande ska vara skriftligt och skickas in till Utbildningsnämnden som vidarebefordrar det till Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Du ska även ange ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Om ditt barn ska flytta utomlands permanent eller flytta utomlands längre tid än sex månader ska du använda någon av följande e-tjänster:

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa