Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet. Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt måste du ansöka om det hos kommunen.

Det krävs alltid synnerliga skäl för att få fullgöra skolplikten på annat sätt. Det finns alltså ingen rättighet för en elev att få det beviljat och bedömningen av de synnerliga skälen är strikta.

Synnerliga skäl kan vara att eleven behöver få undervisning på en annan skola på grund av att en vårdnadshavare ska arbeta utomlands under period. Det krävs dock att det finns mycket starka skäl till resan i det enskilda fallet.

För att ansökan ska beviljas krävs att eleven är fortsatt folkbokförd i kommunen under studietiden och att:

  • den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får vid sin nuvarande skola.
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • det finns synnerliga skäl.

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre månader innan datumet som ansökan avser. 

Information angående beslut

Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan krävs en grundlig utredning. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid. Det kan ta upp till några månader att få beslut. Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av kommunen och får bara avse ett år i taget. 

Om ansökan om skolpliktens upphörande beviljas så skrivs barnet ut från nuvarande skola. Vid återkomsten till Sverige måste vårdnadshavare ansöka om skolplats i Kävlinge kommun genom att fylla i blanketten Inflyttningsanmälan. Efter ansökan tilldelas eleven skolplats utifrån kommunens riktlinjer för skolplacering, och det finns därmed ingen förtur till eller garanti för att eleven tilldelas en plats på samma skola som innan utlandsvistelsen.  

Kävlinge kommuns ansvar för att finansiera utbildningen upphör under beviljad period varvid elevens skolpeng inte är möjlig att flytta med.

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol (28 kap. 5 § skollagen). 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa