Upphörande av skolplikt vid varaktig utlandsvistelse - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år

Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta utomlands men fortsatt ska vara folkbokförda i Kävlinge kommun kan anmäla om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse, 7 kap 2§ skollagen. 

Uppgifterna i anmälan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig. 
Exempel på handlingar är:
- intyg från skolan
- intyg från arbetsgivare
- bostadskontrakt

Anmälan ska ha kommit in till kommunen senast tre månader innan datumet som anmälan avser.

Om utlandsvistelsen bedöms som varaktig fattas beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Kävlinge kommun. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera elevens utbildning. När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på. 

Ett beslut kan inte överklagas som ett förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol enligt skollagen. Beslutet kan endast överklagas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen. Ett överklagande ska göras inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas direkt till Förvaltningsrätten i Malmö. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och vilket eller vilka fel du tycker har gjorts av kommunen, samt de omständigheter i övrigt som överklagandet grundas på. Du ska även ange ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Om ditt barn ska flytta utomlands permanent eller flytta utomlands kortare tid än sex månader ska du använda någon av följande e-tjänster:

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa