Hygienlokal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra din anmälan avseende hygienlokal

Enligt 38 § punkt 1 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) ska den som avser driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Övertagande av en etablerad verksamhet samt utökning av befintlig verksamhet ska också anmälas.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte bygg- och miljönämnden bestämmer något annat. Syftet med anmälan är att nämnden ska få möjlighet att i förväg bedöma den anmälda verksamheten och dess lokaler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till nämnden, kommer det att beslutas om miljösanktionsavgift.

Enligt 46 § FMH ska anmälan vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan.

Avgift för anmälan
Enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa tas avgift ut för handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Fler tillstånd kan behövas
Tänk på att du kan behöva andra tillstånd utöver denna anmälan. Sökande ansvarar själv för att inhämta andra tillstånd som krävs exempelvis bygglov eller registrering av livsmedelshantering.

Följande ska bifogas i ansökan

  • Planritning över lokalerna i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100. Skriv också ut de olika lokalernas användningsområden.
  • Verksamhetsbeskrivning inklusive användning av kemiska produkter och beskrivning av avfallshantering.
  • Uppgifter om lokalens ventilation (hur stort luftflödet är, hur många personer ventilationen är dimensionerad för) och placering av friskluftsdon samt protokoll från senast utförda ventilationskontroll (OVK).
  • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilka innefattar: ansvarsfördelning, rutiner för hygien och smittskydd, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner.

Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

De nya reglerna betyder bland annat att:

  • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till statliga Inspektionen för vård och omsorg (IVO):
    Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)
  • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers. Läs mer på IVO

I samband med lagen måste barberare och öronhåltagare med flera anmäla sin verksamhet till bygg- och miljönämnden.

Barberare, öronhåltagare, frisörer och andra salonger som använder stickande och skärande verktyg måste anmäla sin verksamhet till miljöenheten senast den 1 september. Ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna ska anmäla sig före den 1 september 2021. Exempel på verksamheter som måste anmäla sig: Barberare och frisörer som använder rakblad eller rakkniv, verksamheter med öronhåltagning (även pistol) och nagelsalonger (manikyr/pedikyr) som använder rakblad eller andra stickande/skärande verktyg.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa