Hygienlokal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra din anmälan avseende hygienlokal

Enligt 38 § punkt 1 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) ska den som avser driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Övertagande av en etablerad verksamhet  samt utökning av befintlig verksamhet ska också anmälas.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte bygg- och miljönämnden bestämmer något annat. Syftet med anmälan är att nämnden ska få möjlighet att i förväg bedöma den anmälda verksamheten och dess lokaler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till nämnden, kommer det att beslutas om miljösanktionsavgift.

Enligt 46 § FMH ska anmälan vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan.

Avgift för anmälan
Enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa tas avgift ut för handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Fler tillstånd kan behövas
Tänk på att du kan behöva andra tillstånd utöver denna anmälan. Sökande ansvarar själv för att inhämta andra tillstånd som krävs exempelvis bygglov eller registrering av livsmedelshantering.

Följande ska bifogas i ansökan

  • Planritning över lokalerna i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100. Skriv också ut de olika lokalernas användningsområden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa